Privacy

WVMedia Privacyverklaring
Privacyverklaring met ingang van 25 mei 2018.
WVMedia is zich ervan bewust hoe belangrijk de bescherming van uw persoonsgegevens is. We doen er daarom alles aan om die persoonsgegevens op een verantwoordelijke manier te verwerken, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Dit geldt voor alle landen waarin WVMedia actief is.

Deze Privacyverklaring beschrijft de algemene privacy policy van WVMedia met betrekking tot de door ons verzamelde, gebruikte en uitgewisselde persoonsgegevens over consumenten en andere personen binnen de organisaties van onze klanten, zakenpartners en leveranciers, alsmede andere organisaties waarmee WVMedia een zakelijke relatie heeft of overweegt.

Waarom en hoe we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken
Er kunnen diverse redenen zijn waarom we persoonsgegevens over u als individu verzamelen, zoals:

Toegang tot en gebruik van websites of andere online diensten
Als u een van onze websites bezoekt of een online dienst gebruikt, leggen we informatie vast, zoals wachtwoorden, IP-adressen en browserinstellingen. Deze informatie is noodzakelijk om u toegang te kunnen verlenen, om de website te kunnen laten werken en om ons in staat te stellen de beveiligingstechnische en wettelijke verplichtingen met betrekking tot de exploitatie van onze site na te leven. Bovendien verzamelen we informatie over uw activiteiten tijdens uw bezoek. Dit doen we om uw beleving van de website te personaliseren. We leggen onder meer uw voorkeuren en instellingen vast en we verzamelen statistische gegevens die ons helpen om onze websites, producten en diensten te verbeteren en verder te ontwikkelen.

wij reageren op uw verzoek om informatie of ondersteuning, of op uw bestelling
Als u contact met ons opneemt (online of offline) in verband met een verzoek om informatie of ondersteuning, het bestellen van een product of dienst, of het deelnemen aan een forum of ander sociaal medium, verzamelen we informatie die we nodig hebben om aan uw verzoek te voldoen, om u ondersteuning of toegang te verlenen en om contact met u op te nemen. Zo leggen we bijvoorbeeld uw naam en contactgegevens vast, alsmede informatie over uw verzoek, over uw overeenkomst met ons en over de uitvoering, levering en facturering van uw bestelling. Daar kan nog informatie bijkomen over een klanttevredenheidsonderzoek. We bewaren dergelijke informatie voor administratieve doeleinden, voor het veiligstellen van onze rechten en in samenhang met onze relatie met u.

Wanneer u uw naam en contactgegevens opgeeft om u te registreren in verband met een verzoek, kan die registratie worden gebruikt om u bij een bezoek aan onze websites te identificeren. Voor het bestellen van de meeste diensten en producten is het noodzakelijk dat u zich hebt geregistreerd voor een WVMedia-ID. Door u te registreren, krijgt u vaak tevens de mogelijkheid om uw privacyinstellingen aan te passen en te controleren.
We verzamelen informatie over uw gebruik van WVMedia services. Dit doen we om bepaalde productfuncties te laten werken, om uw gebruikerservaring te verbeteren, om op de gewenste manier contact met u te onderhouden, om onze klanten te informeren over het algehele gebruik van de diensten, om ondersteuning te verlenen en om onze producten en diensten te verbeteren en te ontwikkelen. Meer informatie over de technieken die we daarbij gebruiken, over de persoonsgegevens die we verzamelen en over de manier waarop u cookies kunt wissen en kunt opgeven hoe en of wij u kunnen volgen, vindt u in de WVMedia Online Privacyverklaring.
Contact met werknemers van onze klanten, mogelijke klanten, partners en leveranciers
Wat onze klanten of mogelijke klanten, partners en leveranciers betreft: ook zij verstrekken ons bedrijfscontactgegevens (zoals naam, contactgegevens, functie of positie van hun werknemers, contractanten, adviseurs en geautoriseerde gebruikers), onder meer ten behoeve van contractbeheer, afhandeling, levering van producten en diensten, verlening van support, facturering en service- of relatiebeheer.

Bezoekersinformatie
We registreren personen die onze vestigingen en locaties bezoeken (naam, identificatie en bedrijfscontactgegevens) en maken gebruik van cameratoezicht, zowel omwille van de bescherming en veiligheid van personen en bezittingen, als in verband met wettelijke voorschriften.

Marketing
De meeste informatie die we over u verzamelen, is afkomstig van directe interacties met u. Wanneer u zich inschrijft voor een evenement, leggen we (online of offline) informatie vast met betrekking tot de organisatie van het evenement. Ook tijdens het evenement leggen we informatie vast, bijvoorbeeld over de deelname aan sessies en de resultaten van enquêtes. De door ons verzamelde persoonsgegevens worden door ons gebruikt voor het ontwikkelen van totaalanalyses en business intelligence ten behoeve van onze bedrijfsactiviteiten en marketingdoeleinden. U kunt ervoor kiezen om, telefonisch of via e-mail of fysieke post, informatie over onze producten en diensten te ontvangen of om u ergens op te abonneren. Wanneer u onze websites bezoekt of onze diensten gebruikt, kan het zijn dat we u persoonsgerichte informatie verstrekken. U kunt te allen tijde aangeven dat u geen persoonsgerichte mededelingen meer wenst te ontvangen (“opt-out”) door een e-mail te sturen naar info@wvmedia.be. Meer informatie is te vinden in de WVMedia Online Privacyverklaring.
Waar er sprake van is dat we uw persoonsgegevens gebruiken in verband met een verzoek, bestelling, transactie of overeenkomst (of het voorbereiden of opstellen daarvan), of teneinde de door u aangevraagde diensten te leveren (zoals een website), doen we dit omdat het noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst met u.

Waar er sprake van is dat we uw persoonsgegevens gebruiken in verband met marketing, het verbeteren of ontwikkelen van onze producten of diensten, of omwille van bescherming, veiligheid of wettelijke voorschriften anders dan met betrekking tot uw overeenkomst of verzoek, doen we dit op grond onze rechtmatige belangen of die van een derde, of met uw toestemming. Wanneer we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken terwijl de Privacywetgeving van de EU daarop van toepassing is, kan dit gevolgen hebben voor uw rechten.

Uitwisseling van persoonsgegevens
Als wereldwijde organisatie met bedrijfsprocessen, managementstructuren en technische systemen die de landsgrenzen overschrijden, heeft WVMedia wereldwijde beleidslijnen, standaarden en procedures ingevoerd om persoonsgegevens op een consequente manier te beschermen. Als wereldwijde organisatie kunnen wij informatie over u uitwisselen met onze dochterondernemingen over de hele wereld en kunnen we die informatie overbrengen naar andere landen overal ter wereld waar we zakendoen. Dit doen we in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

Binnen dochterondernemingen die door WVMedia worden bestuurd, verlenen we uitsluitend toegang tot persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor die toegang is verleend (op “need-to-know” basis). In sommige gevallen maakt WVMedia voor het verzamelen, gebruiken, analyseren en anderszins verwerken van persoonsgegevens gebruik van leveranciers die in andere landen zijn gevestigd.

Waar dit passend is, kan WVMedia uw persoonsgegevens ook uitwisselen met bepaalde partners, dit om ons te helpen om u, of het bedrijf waarvoor u werkt, producten of diensten te leveren of om te voldoen aan uw verzoeken, of met uw toestemming. Bij de keuze van onze leverancier en partners houden we rekening met hun gegevensafhandelingsprocessen.

Indien WVMedia ervoor kiest om bedrijven in bepaalde landen te kopen, te verkopen, er fusies mee aan te gaan of ze anderszins te reorganiseren, kan een dergelijke transactie met zich meebrengen dat er persoonsgegevens worden onthuld aan mogelijke of feitelijke kopers, of dat dergelijke gegevens worden ontvangen van verkopers. Het is gebruikelijk dat WVMedia bij zulke transacties passende bescherming van persoonsgegevens eist.

Wees u ervan bewust dat persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden ingevolge een rechterlijke uitspraak, een gerechtelijk bevel of een juridische procedure onthuld dienen te worden aan overheidsinstanties. Wanneer wij redelijke gronden hebben om te vermoeden dat de rechten of eigendommen van WVMedia, onze business partners, leveranciers of klanten en anderen in het geding zijn, kunnen wij uw persoonsgegevens ook beschikbaar stellen ter bescherming van die rechten of eigendommen.

Internationale overdracht
De internationale omvang van WVMedia betekent dat er veelvuldig overdracht van persoonsgegevens plaatsvindt tussen verschillende dochterondernemingen, alsmede met derden die gevestigd zijn in de landen waar wij zakendoen. Bepaalde landen hebben beperkingen gesteld aan de overdracht van persoonsgegevens, in verband waarmee WVMedia diverse maatregelen neemt, zoals de volgende:

Beveiliging en nauwkeurigheid van informatie
Wij willen uw persoonsgegevens beschermen en de nauwkeurigheid ervan handhaven. WVMedia implementeert naar redelijkheid fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling. Zo versleutelen wij bijvoorbeeld bepaalde gevoelige persoonsgegevens, zoals creditcardgegevens, wanneer we die gegevens via internet verzenden. Ook van onze leveranciers verlangen we dat ze dergelijke gegevens beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het vervullen van de doelen waarvoor ze worden verwerkt, waaronder begrepen het waarborgen dat onze verwerking voldoet aan de desbetreffende wet- en regelgeving (bijv. audit, boekhouding en wettelijke bewaartermijnen), het afhandelen van geschillen en het formuleren van, uitoefenen van of beschermen tegen rechtsvorderingen in landen waar we zakendoen.

Aangezien de omstandigheden kunnen verschillen, al naar gelang de context en de diensten, kan het zijn dat de informatie in de Online Privacyverklaring of in een specifieke mededeling meer gedetailleerde informatie bevat over de bewaartermijnen die van toepassing zijn.

Contact met ons opnemen
Mocht u vragen hebben met betrekking tot deze Privacyverklaring, neem dan met behulp van dit formulier contact met ons op. Uw bericht wordt doorgestuurd naar het juiste lid van het WVMedia Data Privacy Team, zoals een Data Protection Officer of een lid van diens team.

Voor het doel van de EU Algemene verordening gegevensbescherming (General Data Protection Regulation, GDPR) en tenzij anders aangegeven, is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens: International Business Machines Corporation (WVMedia Corp.), 1 New Orchard Road, Armonk, New York, United States. Waar WVMedia Corp. of een door WVMedia bestuurde dochteronderneming (niet gevestigd in het Europese Economische Ruimte (EER)) verplicht is om een wettelijk vertegenwoordiger in de EER aan te stellen, is die vertegenwoordiger voor al dergelijke gevallen: WVMedia United Kingdom Limited, PO Box 41, North Harbour, Portsmouth, Hampshire, United Kingdom PO6 3AU.

WVMedia is niet verantwoordelijke voor de verwerking in situaties zoals die waarin:

Persoonsgegevens worden verwerkt in verband met een contractuele relatie, of het aangaan daarvan, met een bepaalde dochteronderneming van WVMedia. In dat geval is het contractsluitende WVMedia-bedrijf de partij die verantwoordelijk is voor de verwerking, aangezien dit de juridische entiteit is waarmee u of uw werkgever een contract heeft gesloten of gaat sluiten.
Persoonsgegevens worden verwerkt op de fysieke vestiging of locatie van een dochteronderneming van WVMedia. In dat geval is de desbetreffende dochteronderneming de partij die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw rechten
U kunt een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, bij te werken of te corrigeren. Bovendien hebt u het recht om u tegen direct marketing te verzetten. U kunt hier toegang krijgen tot de verzoekprocedure.

Het kan zijn dat u onder de wetgeving in uw land aanvullende rechten hebt met betrekking tot de verwerking. Bijvoorbeeld: indien de EU Algemene verordening gegevensbescherming (“GDPR”) van toepassing is op de verwerking van uw persoonsgegevens, en uw persoonsgegevens bovendien worden verwerkt op basis van rechtmatige belangen, hebt u het recht om, op gronden die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking. Onder de GDPR hebt u wellicht bovendien het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen of beperkt toegankelijk te laten maken en om te informeren naar de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.

Uw recht om een klacht in te dienen
Mocht u van mening zijn dat onze verwerking van uw persoonsgegevens strijdig is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, dan kunt u een klacht indienen:

Rechtstreeks bij WVMedia via het contactformulier.
Bij de bevoegde gegevensbeschermingsinstantie. De namen en contactpersonen van de Gegevensbeschermingsinstanties in de Europese Unie zijn te vinden op http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

Wijzigingen in onze Privacyverklaring
We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen, en datzelfde geldt voor elke andere specifieke privacyverklaring. Wanneer we wijzigingen in deze Privacyverklaring aanbrengen, voegen we bovenaan deze Privacyverklaring een nieuwe datum toe.

—————–
Uw privacy is belangrijk voor WVMedia, uw vertrouwen is voor ons van het grootste belang.

In deze Verklaring maken we openbaar welk informatiebeleid we hanteren voor de websites van WVMedia, de informatie die we over de gebruikers van onze websites verzamelen en bijhouden, en op welke manier die informatie gebruikt, uitgewisseld of anderszins offline verwerkt wordt. Ook wordt hier beschreven op welke manier er cookies, webbeacons en andere technieken kunnen worden gebruikt in onze WVMedia services en softwareproducten. Wanneer er in deze Privacyverklaring sprake is van websites, producten en diensten van WVMedia, worden ook apps, programma’s en apparaten bedoeld.

Deze Verklaring geldt voor WVMedia-websites die links naar deze Verklaring bevatten, maar geldt niet voor die WVMedia-websites die een eigen Privacyverklaring hebben. Bovendien geldt deze Verklaring niet in gevallen waarin wij niets anders doen dan informatie verwerken namens en ten behoeve van klanten, bijvoorbeeld wanneer wij optreden als webhosting service provider.

Wij kunnen deze Verklaring aanvullen met extra informatie ten aanzien van een bepaald contact dat we met u hebben, zoals een transactiedocument of een specifieke privacyverklaring wanneer u een online dienst bestelt of gebruikt.

Mocht u vragen of klachten hebben met betrekking tot ons beleid of onze werkwijzen inzake privacy, neem dan contact op met de websitecoördinator van WVMedia.
Het verzamelen van persoonsgegevens
U kunt er in tal van situaties voor kiezen om uw persoonsgegevens rechtstreeks aan ons door te geven. Zo kunt u ons uw naam en contactgegevens bijvoorbeeld verstrekken als u met ons wilt communiceren, als u een product bestelt, als er een bestelling van u moet worden verwerkt, als u zich inschrijft voor een service, als u een abonnement van ons verlangt of, indien u een leverancier of business partner bent, als u zaken met ons wilt doen. Wilt u iets van ons kopen, dan verstrekt u ons wellicht ook uw creditcardgegevens en als u solliciteert op een vacature bij WVMedia, dan geeft u ons misschien een beschrijving van uw opleiding en uw werkervaring. Als u aan ons doorgeeft dat u niet wilt dat wij uw informatie gebruiken voor contact dat verder gaat dan het afhandelen van uw verzoek, dan zullen wij die wens respecteren.

Registratie
Als u informatie wenst te ontvangen, vragen we u om ons uw naam en uw bedrijfscontactgegevens te verstrekken, plus andere informatie in verband met uw verzoek. We gebruiken die informatie in samenhang met uw verzoek en om met u te communiceren. Aan de hand van deze informatie kan, in de meeste gevallen, uw identiteit worden vastgesteld wanneer u onze websites bezoekt. We bewaren uw informatie voor mogelijke toekomstige contacten met u.
Daarnaast kunnen we u vragen een WVMedia-ID te registreren. In dat geval dient u ons uw naam, e-mailadres, land en andere informatie te verstrekken indien dat nodig is voor het doel waarvoor we u vragen om u te registreren. Wanneer u onze websites bezoekt, wanneer u een verzoek indient of wanneer u een product of dienst bestelt of gebruikt, fungeert het WVMedia-ID als uw unieke identificatie. Voor het bestellen van de meeste diensten en producten is het noodzakelijk dat u zich hebt geregistreerd voor een WVMedia-ID. Door u met een WVMedia-ID te registreren, krijgt u vaak de mogelijkheid om uw privacyinstellingen aan te passen en te controleren. Bij bepaalde producten en diensten van WVMedia is specifiek een unieke registratie vereist ten behoeve van de levering van die producten of diensten. In dergelijke gevallen worden de registratiegegevens die u voor een product of dienst hebt opgegeven, slechts voor één doel gebruikt, namelijk voor het aan u leveren van dat product of die dienst.

Websitebezoeken en WVMedia services
We kunnen ook informatie verzamelen met betrekking tot uw gebruik van onze websites en WVMedia services. Hiervoor gebruiken we diverse technieken. Als u een van onze websites bezoekt of een van onze WVMedia Cloud services gebruikt, kunnen we bijvoorbeeld bepaalde informatie vastleggen die ons door uw browser wordt toegezonden, zoals uw IP-adres (met inbegrip van informatie die uit uw IP-adres kan worden afgeleid, zoals uw geografische locatie), het type browser dat u gebruikt en de versie en taal daarvan; de tijd en duur van uw bezoek en de adressen van websites die naar ons doorverwijzen. Bovendien kunnen we dan informatie verzamelen over de pagina’s die u binnen onze sites bekijkt, over de hoeveelheid tijd die u op elke site doorbrengt en over andere handelingen die u uitvoert terwijl u onze website bezoekt. Als u onze website bezoekt zonder WVMedia-ID en zonder u aan te melden, verzamelen we desondanks bepaalde persoonsgegevens om de websites naar behoren te laten werken.

Voorts zijn onze softwareproducten en WVMedia services in bepaalde gevallen uitgerust met technieken die het voor WVMedia mogelijk maken om informatie over het gebruik van onze producten of diensten te verzamelen. We kunnen gebruikmaken van technieken om vast te stellen of u een e-mail hebt geopend en of u op een bepaalde link in een e-mail hebt geklikt. Meer informatie over de technieken die we gebruiken, vindt u hieronder in Cookies, webbeacons en andere technieken.

Marketinginformatie
De meeste informatie die we over u verzamelen, is afkomstig van directe interacties met u.
Af en toe kunnen we ook via andere bronnen, zoals via leveranciers van lijsten, informatie verwerven die indirect betrekking heeft op u. Wanneer we dat doen, vragen we de desbetreffende leveranciers te garanderen dat de informatie op een wettige manier door hen is verkregen en dat wij het recht hebben die informatie van hen te verwerven en te gebruiken.
Wanneer u zich inschrijft voor een evenement, leggen we (online of offline) extra informatie vast met betrekking tot de organisatie van het evenement. Ook tijdens het evenement leggen we informatie vast, bijvoorbeeld over de deelname aan sessies en de resultaten van enquêtes. Evenementen worden mogelijkerwijs opgenomen en er kunnen groepsfoto’s worden gemaakt. We behouden ons het recht voor om foto’s te gebruiken voor promotionele doeleinden. Als u ons uw bedrijfscontactgegevens verstrekt (bijvoorbeeld door het aanbieden van een visitekaartje), kunnen we die gegevens gebruiken om met u in contact te treden.
De informatie die we verzamelen, rechtstreeks of indirect, kan worden samengevoegd om ons te helpen de algehele nauwkeurigheid en volledigheid ervan te verbeteren en onze contacten met u beter op u af te stemmen.

Gebruik van persoonsgegevens
In de volgende alinea’s wordt meer gedetailleerd beschreven op welke manier WVMedia uw persoonsgegevens kan gebruiken.

Afhandeling van uw transactieaanvragen
Als u iets bij WVMedia aanvraagt, bijvoorbeeld een product of dienst, bepaald marketingmateriaal, of dat u wordt teruggebeld, dan gebruiken we de persoonsgegevens die u verstrekt voor het afhandelen van uw aanvraag. Om dit mogelijk te maken, kan het zijn dat we gegevens uitwisselen met anderen die betrokken zijn bij de afhandeling, bijvoorbeeld business partners van WVMedia, financiële instellingen, transport- en postbedrijven, of overheidsinstanties, zoals de douane. We kunnen ook contact met u opnemen in het kader van klantentevredenheidsenquêtes of marktonderzoek.

Personalisering van onze websites
De persoonsgegevens die we over u verzamelen, kunnen we gebruiken om u op een persoonlijke manier met onze websites en onze diensten te laten werken. Zo kunnen we u bijvoorbeeld content aanbieden waar u belangstelling voor hebt en kunnen we het navigeren op onze sites voor u eenvoudiger maken. We kunnen die gegevens ook gebruiken voor het verbeteren van onze websites.

Het bieden van ondersteuning
We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken ter ondersteuning van de producten en diensten die u van ons hebt afgenomen. Zo kunnen we u bijvoorbeeld informeren over een update of fix van een bepaald product. We kunnen uw gegevens combineren met informatie die afkomstig is van andere transacties met u, zodat we u betere suggesties kunnen doen met betrekking tot productondersteuning.
Daarnaast bieden we op onze websites “Live Chat”-sessies aan om u te helpen terwijl u op onze sites of forums navigeert. Hier kunnen problemen ter sprake worden gebracht en oplossingen worden voorgesteld. De persoonsgegevens die u ons via dergelijke sessies of forums verstrekt, behandelen we overeenkomstig deze Privacyverklaring.
Wanneer we u technische ondersteuning verlenen, krijgen we daarbij soms toegang tot gegevens die u aan ons beschikbaar hebt gesteld of gegevens die zich op uw systeem bevinden. Deze gegevens kunnen informatie bevatten over u zelf of over de werknemers, klanten, partners of leveranciers van uw organisatie. Deze Privacyverklaring geldt niet voor gevallen waarin we toegang hebben tot deze persoonsgegevens; de voorwaarden met betrekking tot de afhandeling en verwerking van deze gegevens valt onder de toepasselijke Gebruiksvoorwaarden of andere overeenkomsten tussen u en WVMedia, zoals de Terms of Use for Exchanging Diagnostic Data.

WVMedia services
De gegevens die we over uw gebruik van de WVMedia services verzamelen, kunnen door ons worden gebruikt voor het opstellen statistieken over het gebruik en de effectiviteit van onze softwareproducten en onze WVMedia services, het verbeteren en personaliseren van de manier waarop u met onze producten en diensten werkt, het op maat maken van onze contacten met u, het informeren van onze klanten omtrent het algemene gebruik van hun producten en diensten, en het verbeteren en verder ontwikkelen van onze producten en diensten.

Marketing
Net als de persoonsgegevens die we indirect over u hebben verzameld, kunnen de door u aan WVMedia verstrekte persoonsgegevens door WVMedia worden gebruikt voor marketingdoeleinden, d.w.z. om u op de hoogte te houden van evenementen, producten, diensten en oplossingen die WVMedia verkoopt en die een aanvulling zouden kunnen vormen op uw bestaande productportfolio. Voordat we dat doen, stellen we u echter in de gelegenheid om aan te geven of uw persoonsgegevens op deze manier mogen worden gebruikt. U kunt op elk gewenst moment kenbaar maken dat u geen marketingmateriaal meer van ons wenst te ontvangen. Volg daartoe de uitschrijvingsinstructies (“unsubscribe”) die zijn opgenomen in elke e-mail die u van ons ontvangt, geef het aan wanneer we u bellen, of neem rechtstreeks contact met ons op (zie “Vragen over privacy en toegang tot uw gegevens”, hieronder).
Sommige van onze aanbiedingen of evenementen zijn wellicht “co-branded” of worden gesponsord door WVMedia en derden, zoals business partners en solution providers, die producten of diensten van WVMedia gebruiken, doorverkopen of aanvullen. Bij aanbiedingen en evenementen die “co-branded” zijn, wordt het bestaan van een dergelijk partnerschap duidelijk aangegeven. Als u zich inschrijft voor deze aanbiedingen of evenementen, houd er dan rekening mee dat uw gegevens ook door derden kunnen worden verzameld, of aan derden ter beschikking kunnen worden gesteld. We raden u aan te informeren naar het privacybeleid van de desbetreffende derden, om inzicht te krijgen in de manier waarop zij met de gegevens over u omgaan.
Als u “Deze pagina e-mailen” kiest om een pagina door te sturen naar een bekende of een collega, vragen we naar de naam en het e-mailadres van die bekende of collega. We verzenden dan automatisch eenmalig een e-mail met daarin de pagina die u hebt aangegeven, maar gebruiken de door u verstrekte gegevens niet voor andere doeleinden.

Sollicitaties
Als u bij WVMedia solliciteert of als u reageert op een vacature die al dan niet op een website van WVMedia is geplaatst, kan het zijn dat u ons informatie over uzelf verstrekt, zoals uw cv. Wij kunnen die informatie overal binnen WVMedia gebruiken om uw sollicitatie of reactie af te handelen.
Monitoring of opname van gesprekken, chats en andere contacten
Bij bepaalde internettransacties kan het nodig zijn dat u ons belt of dat wij u bellen. Dergelijke transacties kunnen ook online chats met zich meebrengen. Wees u ervan bewust dat het bij WVMedia algemeen gebruik is om dergelijke interacties te monitoren en, in bepaalde gevallen, op te nemen ten behoeve van het opleiden van personeel, het bewaken van de kwaliteit of het bijhouden van bewijs inzake een bepaalde transactie of een bepaald contact.

Gebruik van informatie in de social computing-omgeving
WVMedia biedt tools op het gebied van social computing op een aantal van haar websites om het online delen van gegevens en samenwerking mogelijk te maken voor personen die zich hebben geregistreerd voor het gebruik van die tools. Hiertoe behoren forums, wiki’s, blogs en andere platforms voor sociale media.

Als deze applicaties downloadt en gebruikt, of als u zich registreert voor gebruik van deze social computing-tools, vraagt WVMedia u wellicht om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. Op de registratiegegevens is deze Privacyverklaring van toepassing en dergelijke gegevens worden overeenkomstig deze Privacyverklaring beschermd, met uitzondering van informatie die niet automatisch aan andere deelnemers beschikbaar wordt gesteld als onderdeel van uw profiel. Deze applicaties en tools kunnen ook vergezeld gaan van aanvullende privacyverklaringen met specifieke informatie over het verzamelen en verwerken van gegevens. Om te begrijpen wat de applicaties en tools mogelijkerwijs doen, dient u die aanvullende verklaringen te lezen.

Op alle andere content die u beschikbaar stelt, bijvoorbeeld afbeeldingen, informatie, meningen of andersoortige persoonlijke informatie die u kenbaar maakt aan andere deelnemers van deze sociale platforms of applicaties, is deze Privacyverklaring niet van toepassing. Op dergelijke content zijn in plaats daarvan de gebruiksvoorwaarden van de desbetreffende platforms of applicaties van toepassing, plus eventuele aanvullende richtlijnen en privacygegevens die worden verstrekt bij het gebruik ervan, alsmede de processen waarmee u uw content uit dergelijke tools kunt verwijderen of hulp kunt krijgen om dat te doen. Raadpleeg die richtlijnen en privacygegevens als u meer wilt weten over de rechten en plichten van u, van WVMedia en van andere partijen met betrekking tot dergelijke content. Houd er rekening mee dat de content die u op dergelijke platforms voor social computing beschikbaar stelt, breed beschikbaar kan worden gesteld aan anderen binnen en buiten WVMedia.

Bescherming van rechten en eigendommen van WVMedia en anderen

Wanneer wij redelijke gronden hebben om te vermoeden dat de rechten of eigendommen van WVMedia, onze business partners, leveranciers, cliënten of anderen in het geding zijn, kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken of beschikbaar stellen ter bescherming van die rechten of eigendommen. Bovendien behouden we ons het recht voor om uw persoonsgegevens te onthullen wanneer dit bij wet van ons wordt verlangd en wanneer wij van mening zijn dat onthulling noodzakelijk is ter bescherming van onze rechten of die van anderen, of om te voldoen aan een rechterlijke uitspraak, een gerechtelijk bevel of een juridische procedure inzake onze websites.

Informatie voor business partners

Indien u een WVMedia business partner vertegenwoordigt, hebt u wellicht toegang tot websites van WVMedia die specifiek bedoeld zijn voor WVMedia business partners. Informatie die u op dergelijke sites verstrekt, kan door ons worden gebruikt voor het beheren en ontwikkelen van onze relatie met u, met de business partner die u vertegenwoordigt en met WVMedia business partners in het algemeen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat wij uw informatie gebruiken om u gegevens toe te sturen omtrent programma’s voor WVMedia business partners. Het kan ook betekenen dat we bepaalde informatie beschikbaar stellen aan andere business partners (met inachtneming van eventuele vertrouwelijkheidsverplichtingen) of aan klanten of mogelijke klanten van WVMedia. In verband met een bepaalde transactie of een bepaald programma kunnen we ook contact met u opnemen in het kader van klantentevredenheidsonderzoek of marktonderzoek.

Informatie voor leveranciers

Indien u een leverancier van WVMedia vertegenwoordigt, hebt u wellicht toegang tot websites van WVMedia die specifiek bedoeld zijn voor leveranciers van WVMedia. De informatie die u op dergelijke sites verstrekt, kan door ons worden gebruikt om een transactie met u aan te gaan of uit te voeren. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat we informatie beschikbaar stellen aan andere onderdelen van WVMedia, aan business partners en klanten van WVMedia, transport- en postbedrijven, financiële instellingen, of overheidsinstanties die betrokken zijn bij de afhandeling. Uw informatie kan ook worden gebruikt voor het beheren en ontwikkelen van onze relatie met u, met de leverancier die u vertegenwoordigt en met andere WVMedia-leveranciers in het algemeen.

Minimun Leeftijd

Tenzij anders aangegeven, zijn onze websites, producten en diensten niet bedoeld voor personen jonger dan 18 jaar.

Bewaartermijn
WVMedia bewaart uw persoonsgegevens zo lang dat nodig is in het kader van het doel waarvoor de informatie wordt verwerkt, of zo lang er een geldige reden is om uw persoonsgegevens te bewaren (bijvoorbeeld om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, om geschillen op te lossen of om onze overeenkomsten ten uitvoer te leggen).

Uw registratiegegevens worden bewaard zo lang uw account of WVMedia-ID actief is of voor zover nodig om u diensten te verlenen. Indien u ons wilt verzoeken uw registratiegegevens niet meer te gebruiken om u diensten te verlenen, kunt u contact met ons opnemen op NETSUPP@us.WVMedia.com. Met betrekking tot een WVMedia Cloud service waarvoor u bent gemachtigd door de klant van WVMedia die de desbetreffende service van WVMedia afneemt, geldt dat uw registratiegegevens worden bewaard om te voldoen aan bepaalde eisen van de desbetreffende klant van WVMedia.

Cookies, webbeacons en andere technieken
Zoals boven vermeld, leggen we informatie inzake uw bezoek aan onze websites en uw gebruik van onze WVMedia services en onze softwareproducten vast om ons te helpen cijfers te verzamelen over het gebruik en de effectiviteit, om uw ervaring persoonlijker te maken, om onze contacten met u af te stemmen op uw persoon en om onze producten en diensten te verbeteren. Dit doen we met behulp van diverse technieken, waaronder scripts, tags, Local Shared Objects (Flash cookies), Local Storage beacons (HTML5) en “cookies”.

Wat zijn cookies en waarom worden ze gebruikt
Een cookie is een stukje informatie dat door een website naar uw browser wordt gestuurd en dat vervolgens op uw computer wordt opgeslagen. Het fungeert als een label waarmee uw computer geïdentificeerd kan worden. Cookies worden vaak alleen gebruikt voor het meten van de gebruiksgraad van websites (zoals het aantal bezoekers en de duur van hun bezoek) en de doeltreffendheid ervan (zoals de onderwerpen waarvoor de bezoekers de meeste belangstelling hebben), alsmede voor het vereenvoudigen van de werking van websites. Als zodanig worden cookies niet gekoppeld aan persoonsgegevens van welke aard dan ook. Soms worden cookies echter ook gebruikt om de werking van een website toe te spitsen op een specifieke bezoeker, middels koppeling aan een profiel en aan gebruikersvoorkeuren. Na verloop van tijd biedt deze informatie waardevol inzicht om de gebruikerservaring te helpen verbeteren.
Cookies worden gewoonlijk onderverdeeld in “sessiecookies” en “permanente cookies”. Sessiecookies helpen bij een efficiënte navigatie door de website en houden uw progressie van pagina naar pagina bij, zodat u niet wordt gevraagd om informatie in te voeren die u tijdens hetzelfde bezoek al eerder hebt ingevoerd, of informatie die nodig is om een transactie uit te voeren. Sessiecookies worden opgeslagen in het tijdelijke geheugen en worden gewist zodra de webbrowser wordt gesloten. Permanente cookies daarentegen worden gebruikt voor het opslaan van gebruikersvoorkeuren gedurende het huidige bezoek en volgende bezoekjes. Ze worden weggeschreven op de harde schijf van het apparaat in kwestie en zijn nog steeds geldig als u uw browser opnieuw start. Wij gebruiken permanente cookies bijvoorbeeld om uw taal- en landvoorkeuren vast te leggen.

Hoe u uw privacyvoorkeuren met betrekking tot het gebruik van cookies kenbaar maakt
Bij het bezoeken van onze websites of online diensten kan u de mogelijkheid worden geboden om uw voorkeuren met betrekking tot cookies en vergelijkbare technieken in te stellen met behulp van opties en tools die via uw webbrowser of door WVMedia worden aangeboden. Als er door WVMedia een cookie manager is geïmplementeerd, wordt deze bij uw eerste bezoek aan onze website afgebeeld. Door in de footer van een WVMedia-website op ‘Cookievoorkeuren’ te klikken, hebt u te allen tijde de mogelijkheid om de soorten cookies aan te geven waarvan u wilt dat ze op onze websites en in onze WVMedia Cloud services worden gebruikt. U kunt uw voorkeuren opgeven voor vereiste cookies, vereiste en functionele cookies, en vereiste, functionele en advertentie cookies. Hier vindt u bovendien meer informatie over de gebruikte soorten cookies. Het gebruik van cookievoorkeuren heeft niet tot gevolg dat cookies die al op een apparaat aanwezig zijn, worden gewist. Cookies die al op een apparaat aanwezig zijn, kunnen worden gewist via de instellingen van uw webbrowser.
Hoewel geautomatiseerde signalen van de browser met betrekking tot trackingmechanismen (zoals “do not track”-instructies) op dit moment nog niet worden herkend door de websites van WVMedia, is het gewoonlijk wel mogelijk om uw privacyvoorkeuren inzake het gebruik van de meeste cookies en vergelijkbare technieken kenbaar te maken via uw webbrowser. Zoek in uw specifieke browser onder het kopje “Tools” of “Extra” (of iets vergelijkbaars) naar informatie over de besturing van cookies. In de meeste gevallen kunt u uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer er een cookie binnenkomt. U hebt dan de mogelijkheid om die cookie al dan niet te accepteren. U kunt uw browser ook zo instellen dat alle cookies worden uitgeschakeld. In onze softwareproducten kan het gebruik van cookies in het product zelf worden uitgeschakeld. Omdat u bij gebruik van cookies kunt profiteren van bepaalde functies op onze websites of van functies in onze softwareproducten of WVMedia services, adviseren wij u het gebruik van cookies ingeschakeld te laten. Als u cookies blokkeert, uitschakelt of op een andere manier niet accepteert, worden bepaalde webpagina’s niet goed afgebeeld en kunt u bijvoorbeeld geen artikelen in uw winkelwagentje plaatsen, kunt u niet afrekenen en kunt u op de websites geen gebruik maken van diensten waarvoor u moet inloggen.

Webbeacons en andere technieken
Sommige WVMedia-websites, WVMedia services en softwareproducten maken gebruik van webbeacons of andere technieken om die sites, services of producten op maat te maken voor de bezoeker en om op die manier betere klantenservice mogelijk te maken. Deze technieken zijn in gebruik op een aantal pagina’s verspreid over de websites van WVMedia. Als een bezoeker deze pagina’s opent, wordt er een niet op de persoon terug te voeren bericht van dat bezoek gegenereerd. Dit kan door ons of onze leveranciers worden verwerkt. Webbeacons werken meestal in combinatie met cookies. Als u niet wilt dat uw cookiegegevens worden gekoppeld aan uw bezoekjes aan deze pagina’s of aan uw gebruik van deze producten, kunt u het gebruik van cookies uitschakelen, in uw browser dan wel in het product zelf. Doet u dit, dan worden deze bezoekjes nog steeds gedetecteerd door webbeacons en andere technieken, maar worden ze niet meer gekoppeld aan informatie die anders zou zijn opgeslagen in cookies.
Voor informatie over de in onze WVMedia services en softwareproducten gebruikte technieken, en de manier waarop u deze uit kunt zetten, kunt u de gebruikershandleiding van het softwareproduct of de WVMedia Cloud service in kwestie raadplegen. Voor informatie over de manier waarop klanten van WVMedia cookies en andere technieken mogen gebruiken in hun eigen implementatie van WVMedia softwareproducten en WVMedia Cloud services klikt u hier (US).
Voor het opslaan van contentinformatie en voorkeuren maken wij gebruik van Local Shared Objects, zoals Flash-cookies, en Local Storage, zoals HTML5. Derden met wie wij samenwerken om, op basis van uw internetactiviteiten, bepaalde functies op onze website te kunnen aanbieden of advertenties van WVMedia op websites van anderen te kunnen tonen, maken voor het verzamelen en opslaan van informatie eveneens gebruik van Flash-cookies of HTML5. Diverse browsers beschikken over eigen tools waarmee HTML5 kan worden verwijderd. Voor het beheren van Flash-cookies wordt u verwezen naar http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html
We kunnen ook webbeacons opnemen in marketingmails of nieuwsbrieven. Op die manier kunnen we nagaan of die berichten zijn geopend en of er op de daarin aanwezige links is geklikt.
Sommige van onze business partners stellen webbeacons en cookies in op onze site. Bovendien kan er bij het gebruik van knoppen van derden op social media bepaalde informatie worden vastgelegd, zoals uw IP-adres, het type en de taal van uw browser, de toegangstijd en het adres van de website waar u vandaan komt, en als u op de sites van dergelijke social media bent ingelogd, kunnen ze de verzamelde informatie tevens koppelen aan uw profiel op die site. Wij hebben geen toegang tot deze trackingtechnieken van derden. Houd er rekening mee dat het domein “s81c.com”, dat op een aantal van onze sites wordt gebruikt voor het aanleveren van statische content, wordt beheerd door WVMedia, en dus niet door een derde.

Advertenties op internet
WVMedia plaatst advertenties van derden op haar websites en adverteert op websites van anderen. Maak uzelf vertrouwd met het privacybeleid van die website-exploitanten en netwerkadverteerders; u komt dan te weten welke gewoontes zij hanteren wat betreft advertenties, zoals het soort informatie dat zij mogelijkerwijs verzamelen omtrent uw internetgebruik.
We hebben bepaalde andere partijen ingeschakeld om het adverteren op andere sites voor ons te beheren. Deze andere partijen kunnen cookies en webbeacons gebruiken voor het verzamelen van informatie (zoals uw IP-adres) over uw activiteiten op de websites van WVMedia en anderen, zodat u, op basis van uw interesses, gerichte advertenties van WVMedia krijgt aangeboden:

Links naar niet-WVMedia-websites en naar applicaties van derden
Om het voor u mogelijk te maken interactief te werken met andere websites waarop u wellicht een account hebt (zoals Facebook en andere social-mediasites) of om deel te nemen aan community’s op dergelijke sites, kunnen we links afbeelden of applicaties van derden inbedden zodat u vanaf onze websites kunt inloggen, content kunt plaatsen of deel kunt nemen aan community’s.

Het is ook mogelijk dat we algemene links naar niet-WVMedia-websites aanbieden.
Op uw gebruik van deze links en applicaties is het privacybeleid van de desbetreffende derden van toepassing, en alvorens de links of applicaties te gebruiken, dient u zich op de hoogte te stellen van het privacybeleid in kwestie. WVMedia is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de inhoud van dergelijke andere websites.

Bericht van wijzigingen
Als we wezenlijke veranderingen aanbrengen in deze Privacyverklaring, melden we dat middels het plaatsen van een bericht op onze website en zoals anderszins wettelijk voorgeschreven.

Vragen over privacy en toegang tot uw gegevens
Mocht u een vraag hebben over deze Privacyverklaring of over de behandeling van uw gegevens door WVMedia, dan kunt u een e-mail sturen naar de sitecoördinator van de WVMedia-website. U kunt ook contact met ons opnemen op:

WVMedia
Leopoldsburgsesteenweg 124
3971 Heppen
Belgium

In bepaalde gevallen is het mogelijk om uw persoonsgegevens via internet te bekijken of te wijzigen. Als uw gegevens niet via internet toegankelijk zijn en u een kopie wilt hebben van bepaalde gegevens die u aan WVMedia hebt verstrekt, of als u merkt dat de gegevens onjuist zijn en u wilt dat wij deze corrigeren, neem dan contact met ons op. Meer informatie over uw rechten vindt u hier.

Als u geen marketingmails van WVMedia meer wenst te ontvangen, stuur dan een e-mail naar info@wvmedia.be of volg de uitschrijvingsinstructies (“unsubscribe”) die in elke marketingmail zijn opgenomen.